Salgs-og leveringsbetingelser

 1. Generelt
  Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg og aftaler i forbindelse hermed fra ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

  Ovenstående gælder uanset modstående eller afvigende bestemmelser i den af kunden afgivne ordre eller accept, herunder de for kundens ordre eller accept gældende almindelige betingelser eller andre af kunden udfærdigede dokumenter.

  2. Ordrer, priser m.v.
  ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er ikke bundet førend skriftlig ordrebekræftelse er afgivet eller ordren er iværksat.
  Mundtlige udsagn kan ikke binde ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) førend disse bekræftes skriftligt.

  Ethvert salg sker til den af ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) i ordrebekræftelsen angivne pris, som opgives ekskl. moms og eventuelle miljø-afgifter. Prisen er baseret på fri levering. Der pålægges dog et ekspeditionsgebyr for ordre under DKK 1.500,-. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) forbeholder sig retten til efterfølgende at forhøje den i ordrebekræftelsen
  angivne pris i tilfælde af stigning i afgifter, valutakurser eller andre udgifter, der indtræder efter ordrebekræftelsen, men inden fakturadatoen.

  Alle leverancer er baseret på at EUR-paller ombyttes. Såfremt dette ikke er muligt faktureres de til gældende dagspris.

  3. Ophavsret
  Såfremt ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) helt eller delvist har betalt udgifterne til værktøjer, klichéer, film, fotoarbejde mv. ejes disse af ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S). Alle materialer til produktion opbevares 2 år efter den sidste leverance af produktet.

  Skitser, layout, rentegninger mv. udarbejdet af ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) tilhører ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) og må ikke uden ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ godkendelse overlades til tredjemand.

  4. Levering m.v.
  Levering sker CPT, jf. Incoterms 2010, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

  Alle aftalte leveringsdatoer er omtrentlige, og kunden skal acceptere levering, når varen er klar til afsendelse.
  Risikoen for varens hændelige undergang går over på kunden ved levering, dog allerede når kunden er forpligtet til at acceptere levering.

  ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er ikke ansvarlig for tab som følge af forsinkelse i leveringen, jvf. punkt 7. Kunden er ikke berettiget til at hæve aftalen som følge af forsinkelse, medmindre kunden har betinget sig levering til nøjagtig bestemt tid, eller såfremt kunden efter at forsinkelse er indtrådt skriftligt har erklæret at ville hæve, hvis ikke ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) leverer inden en rimelig periode.

  ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er berettiget til dellevering og/eller omlevering. Hver enkelt delforsendelse eller dellevering betragtes som opfyldelse af en særskilt og uafhængig kontrakt.

  Hvis forsinkelse med levering skyldes force majeure eller kundens forhold, vil levering være at udskyde med et til hindringens varighed antal dage, og levering inden for dette antal dage vil i enhver henseende være at betragte som rettidig. Såfremt force majeure forhindringerne har eksisteret i 3 måneder, er kunden og ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) berettiget til ansvarsfrit og ved skriftlig erklæring, at træde tilbage fra den del af aftalen, der ikke kan opfyldes.

  5. Betaling
  Betaling for leverede varer skal erlægges inden 30 dage efter fakturadato. Undlader kunden, uanset årsag, at modtage forsendelsen, skal betaling alligevel finde sted. Betales forfaldne beløb ikke rettidigt, påløber morarenter fra forfaldsdagen. Ved for sen betaling er ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) berettiget til at opkræve rykker- og inkassogebyr i henhold til rentelovens og inkassolovens bestemmelser herom.

  6. Tests
  Kunden skal umiddelbart efter modtagelsen for egen regning teste om det solgte produkt kan anvendes til det af kunden påtænkte formål. Udføres sådan test ikke, eller alene i et begrænset omfang, anses kunden at have accepteret produktet til det af kunden påtænkte formål.

 

 1. Reklamation og mangler
  Reklamation skal ske skriftligt, senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget. I modsat fald mister kunden retten til at gøre manglen gældende. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er berettiget – men ikke forpligtet – til at afhjælpe alle mangler ved det solgte ved efter eget valg at foretage udbedring eller omlevering af det solgte. Såfremt afhjælpning foretages hos ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S), sker forsendelse fra kunden til ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) for kundens regning og risiko, mens forsendelse fra ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) til kunden sker for ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ regning og risiko. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) har ret til en mindre eller merlevering på indtil 10% af den aftalte mængde samt til at fakturere i overensstemmelse hermed. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) forbeholder sig normale produktionsmæssige tolerancer.

  Kunden kan ikke påberåbe sig mangler over for ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S), hvis kunden ikke præcist har fulgt ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ anbefalinger om opbevaring, placering, installation, tests, overvågning og vedligeholdelse. Mangler kan ikke påberåbes, hvis kunden har anvendt det solgte forkert, i strid med aftalt eller sædvanlig brug, eller i øvrigt skyldes kundens forhold.

  Kunden kan ikke påberåbe sig mangler ved det solgte, som kunden kunne eller burde have kunnet opdage ved en gennemførelse af den i punkt 6 nævnte test.

  Har kunden ikke inden 1 år efter genstandens overgivelse til ham meddelt ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S), at han vil påberåbe sig en mangel, kan kunden ikke senere gøre den gældende.

  Returnering af det solgte kan i alle tilfælde kun ske efter forudgående accept fra ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S). Vær opmærksom på at vi mordregner et returgebyr på 15%.

  8. Ansvar
  Alene forsinkelser eller mangler ved det solgte, der skyldes grov uagtsomhed hos ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S), berettiger til erstatning af nogen art. Forsinkelse eller mangler uanset årsag berettiger ikke til erstatning for indirekte tab, driftstab og følgeskader. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er ikke ansvarlig for det solgte produkts egnethed til det af kunden påtænkte anvendelsesformål, medmindre ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) har indestået for egnetheden.

  I tilfælde af forsinkelse og/eller mangler ved det solgte har ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) intet ansvar, såfremt forsinkelsen eller manglen skyldes force majeure. Som force majeure forstås bl.a. blokader, strejker, arbejdsafbrydelser, arbejds-efter-reglerne-protester, lockout eller forsinkelse fra ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ leverandører.

  Med mindre produktansvar følger direkte af produktansvarsloven fraskriver ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) sig ansvaret for produktskader som følge af defekter ved ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ eller kundens produkter/bearbejdninger, som ikke skyldes ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ groft uagtsomme forhold. ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for indirekte tab.

  Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod kunden, er denne forpligtet til straks at give ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) underretning herom. Såfremt ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) sagsøges af tredjemand, er kunden forpligtet til at lade sig medinddrage under sagen, uanset værneting.

  Såfremt ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) pålægges produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ ansvar som beskrevet i stk. 1 til 3 af nærværende bestemmelse samt for ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S)’ omkostninger i forbindelse hermed.

  9. Modregning
  Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som kunden måtte have mod ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) fra andre retsforhold eller fra andre leverancer inden for samme retsforhold, og kunden kan ikke tilbageholde det solgte for sådanne modkrav. Kunden kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det solgte.

  10. Immaterielle rettigheder
  ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) overdrager ingen immaterielle rettigheder i forbindelse med kundens køb.

  11. Fortrolighed
  Dokumenter og informationer fra ALBE Emballage A/S (Miljøvenlig Pakning A/S) må ikke videregives til tredjemand, medmindre skriftlig tilladelse er givet.

  12. Værneting og lovvalg
  Evt. tvister som opstår i forbindelse med indgåelsen eller efterlevelsen af en aftale, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret.